ห้องปฏิบัติการ


โรงฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิศวกรรม 1


โรงฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิศวกรรม 2


ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC1


ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC2


ห้องปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE


ห้องปฏิบัติการ งานวัดละเอียดพื้นฐาน


ห้องปฏิบัติการ งานวัดละเอียดขั้นสูง


ห้องปฏิบัติการ งานวัสดุศาสตร์


ห้องปฏิบัติการ งานขึ้นรูปพลาสติก


ห้องปฏิบัติการ งานขึ้นรูปโลหะ