เกี่ยวกับเรา


ประวัติสาขา

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ แรกเริ่มจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดสอนในโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ (ปัจจุบันคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
โดยเปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2511ใช้ชื่อว่า แผนกช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ( Tool & Die Making ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญโครงการแผนโคลัมโบ จากวิทยาลัยเทคนิคซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมาช่วยสอนพร้อมทั้งตำราเรียนช่างกลโรงงานภาษาอังกฤษ และใช้บุคลากรคณาจารย์ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกันกับแผนกช่างกลโรงงาน ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพช่างกลโรงงาน (มศ.) ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย ตั้งแต่ปี 2502 ซึ่งพอจะลำดับได้ดังนี้

ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพช่างกลโรงงาน (มศ.)

ปีการศึกษา 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (Tool & Die Making : TD)

ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (MC)

ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานรองซ่อมบำรุงเครื่องจักร (MM)

ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานรองเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)

ในปีการศึกษา 2542 แผนกช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปัจจุบันวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับในทุกด้านทั้งในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการศึกษา และมีการจัดการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี